صافكاري و رنگ آميزي BMW X3

صافكاري و رنگ آميزي BMW X3,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و رنگ آميزي BMW X3

مدت زمان:10 روز

كارهاي انجام شده:تعويض درب موتور،گلگير جلو راست و رنگ آميزي درب موتور،گلگير جلو راست و سپر

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری