صافكاري بدون رنگ BMW X3

صافكاري بدون رنگ BMW X3,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري بدون رنگ BMW F25

مدت زمان:2 روز

كارهاي انجام شده:صافكاري بدون رنگ گلگير جلو راست 

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری