قلم گيري و فَنَركِشي BMW X3

قلم گيري و فَنَركِشي BMW X3,صافكاري

توضیحات

توضيح:قلم گيري و فَنَركِشي BMW X3

مدت زمان:2روز

كارهاي انجام شده:قلم گيري و فَنَركِشي گلگير عقب چپ

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری